na usługi sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej

nad pracownikami i kandydatami do pracy

Centrum Usług Wspólnych

w Szprotawie i Jednostek Obsługiwanych

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie i Jednostek Obsługiwanych.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „pzp”, do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy pzp.